ACTIEVOORWAARDEN “Mystery Guest”

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Mystery Guest’ (verder te noemen: “Actie”) van deli2go en deli by Shell – opgezet door Bakerstreet Services B.V in combinatie met Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.. De prijs wordt beschikbaar gesteld door Bakerstreet Services B.V..
 • Deze Actie is uitsluitend geldig in Nederland van 27 januari tot en met 31 mei 2020. De Actie vindt plaats op de verschillende locaties van deli2go en deli by Shell bakkerijen, www.deli2go.nl
 • Deli2go en deli by Shell zijn te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te wijzigingen.

Actie
Vanaf 27 januari 2020 werven deli2go en deli by Shell Mystery Guests voor de campagne ‘Gouden Team’. De Mystery Guests bezoeken gedurende 10 weken de verschillende deli2go & deli by Shell-bakkerijen en delen hun ervaring met deli2go/deli by Shell. Het doel hiervan is om de beste en leukste deli2go/deli by Shell-bakkerij te bepalen. De Mystery Guests die geselecteerd zijn, worden uitgenodigd voor een kick-off meeting op 4 maart 2020. Na deze kick-off meeting bezoeken de Mystery Guests minimaal één (1) keer per week anoniem verschillende deli2go/deli by Shell-bakkerijen. Deli2go/deli by Shell heeft een vijftal vragen opgesteld. Na een bezoek aan een deli2go/deli by Shell-bakkerij stuurt de Mystery Guest de antwoorden via de app Telegram (of vergelijkbaar) naar deli2go/deli by Shell. De Mystery Guests bezoeken de locaties tussen 9 maart en 17 mei 2020.

Vergoeding
Iedere Mystery Guest krijgt 10 weken lang één lunch per week vergoed. Deze vergoeding bedraagt 6 euro per week. De totale vergoeding is 60 euro. NB: de reiskosten van en naar een locatie, de reiskosten naar de kick-off meeting en internetkosten worden niet vergoed.

Deelname

 • Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
 • Aanmelden kan door het invullen van de vragenlijst op www.deli2go.nl/mysteryguest. Uit de groep aanmelders worden 125 tot 150 Mystery Guests geselecteerd.
 • Deelname aan deze Actie is vrij en gratis (met uitzondering van de kosten van het internetgebruik, reiskosten van en naar een locatie en de kick-off).
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar, in bezit van een geldig rijbewijs en een smartphone met de app Telegram, uitgezonderd de onder het volgende punt genoemde personen.
 • Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, of zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Deelname is eveneens uitgesloten voor medewerkers van deli2go/deli by Shell-bakkerijen, werknemers van Bakerstreet Services B.V. en Shell, alsmede voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
 • Deli2go/deli by Shell behoudt zich het recht voor deelnemers en inzendingen uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden.
 • Deli2go/ deli by Shell is te allen tijde gerechtigd tot het uitsluiten van een Mystery Guest.

Actievoorwaarden

 • De Mystery Guest heeft een geheimhoudingsplicht. Bij alle bezoeken aan de deli2go/deli by Shell-bakkerijen mag hij/zij zich niet kenbaar maken. Ook mag hij/zij niets over deze Actie openbaar maken. Bovendien mag de Mystery Guest zich niet als Mystery Guest bekend maken via social media.
 • De Mystery Guest is verplicht minimaal een (1) keer per week een deli2go/deli by Shell-locatie te beoordelen en de ingevulde vragenlijst via de app Telegram (of vergelijkbaar) te versturen naar deli2go/deli by Shell.
 • Tijdens de kick-off meeting op 4 maart in de omgeving Utrecht (exacte locatie zal in nabije toekomst bekend worden gemaakt) zullen de Mystery Guests een overeenkomst tekenen waarin de spelregels en actievoorwaarden staan. Zonder getekende overeenkomst kan de Mystery Guest niet deelnemen aan de actie. Wel is hij/zij ook dan verplicht om zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.
 • Met het akkoord gaan van de actievoorwaarden verklaart de Mystery Guest dat het gebruik van zijn/haar telefoon voor het mee doen aan de Actie niet gebruikt zal worden tijdens deelname aan het verkeer.

 

Publicatie
Door deelname aan de Actie verleent de Mystery Guest toestemming aan deli2go/deli by Shell om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto’s van de campagne voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

 • Deli2go/deli by Shell, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de Actie voortvloeiende schade.
 • Deli2go/deli by Shell is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Slotbepalingen
Deli2go/deli by Shell is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen uitsluitend toe aan de deli2go/deli by Shell. De gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie zullen door deli2go niet aan derden worden verstrekt. deli2go/deli by Shell zal de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk behandelen conform de wet Bescherming Persoonsgegevens. Deli2go/deli by Shell kan de gegevens gebruiken om haar nieuwsbrief en andere commerciële berichten toe te sturen aan de deelnemers. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van organisator. Klachten of vragen over de actie en/of actievoorwaarden kunnen schriftelijk worden ingediend bij Bakerstreet Services B.V., Papendorpseweg 97 (Secoya Tower, gebouw B), 3528 BJ te Utrecht. Eventuele geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met de Actie zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

_________________________________________

PRIVACYVERKLARING

Bakerstreet Holding B.V., gevestigd aan Papendorpseweg 97 3528 BJ Utrecht,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Rogier Soetens
r.soetens@bakerstreet.nl
088-2766353

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bakerstreet Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en Bakerstreet Holding B.V.
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw CV;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw motivatiebrief;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw opleiding;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw BSN-nummer;
 • Van medewerkers gegevens over functioneren en beoordelingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bakerstreet Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten aan u te kunnen verlenen en daarover met u te corresponderen;
 • Voor toegang tot onze apps op de website:https://apps.bakerstreet.nl/login,voor medewerkers  voor de uitoefening van hun functie;
 • Voor toegang tot onze E-learning modules voor medewerkers voor de uitoefening van hun functie;
 • Voor sollicitatie doeleinden.

Bakerstreet Holding B.V.is verantwoordelijk voor het beheer van persoonsgegevens op de volgende websites:

Deli2go

Financiële transacties met betrekking tot de betaling van aankopen en kosten via www.deli2go.nl/bestellenworden toevertrouwd aan een leverancier van betaaldiensten die zorgt voor het goede verloop en de beveiliging, te weten de firma Mollie (www.mollie.com). Meer informatie omtrent hun privacybeleid kunt u vinden op https://www.mollie.com/nl/privacy

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 • We gebruiken op onze website alleen technische cookies. Deze worden gedurende een periode van maximaal dertien (13) maanden in uw browser opgeslagen. We gebruiken geen reclamecookies.
 • Wij gebruiken Google Analytics, een statistisch hulpmiddel voor het analyseren van bezoekers. Hierbij wordt een cookie gegenereert waarmee het aantal bezoekers van de website, het aantal bekeken pagina’s en de activiteit van de bezoekers gemeten kan worden. Uw IP-adres wordt eveneens verzameld om te bepalen vanuit welk land u inlogt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bakerstreet Holding B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bakerstreet Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een uitzondering hierop zijn gegevens waarvoor een wettelijke grondslag vereist dat zij langer bewaard dienen te worden, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bakerstreet Holding B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bakerstreet Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar r.soetens@bakerstreet.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bakerstreet Holding B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bakerstreet Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met r.soetens@bakerstreet.nl